Blue Flower

Oznam o zmene finančného pásma a výšky poplatkov za stravu       

     Oznamujeme Vám, že na základe prijatého VZN od 1. januára 2014 upravujeme finančné pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií a príspevok zákonného zástupcu žiaka vo výške nákladov na nákup potravín nasledovne:

I. stupeň:                              1,11 € / obed

II.stupeň:                              1,19 €/ obed

Dospelí stravníci:                 2,19 €/ obed

Hmotná núdza I. stupeň:     0,11 € / obed

Hmotná núdza II. stupeň:    0,19 € / obed

 

č.účtu: SK 04 0200 000000 1637829355

 

Školská jedáleň je účelové zariadenie, ktoré poskytuje služby pre školy a školské zariadenia v oblasti stravovania. Je súčasťou školskej výchovno-vzdelávacej sústavy. Predstavuje rokmi overený vyhovujúci systém zabezpečenia plnohodnotnej výživy deťom a mladistvým, ktorý podlieha prísnym pravidlám odporúčaných odborníkmi v oblasti výživy.
Je jedným z hlavných činiteľov ďalšieho fyzického a psychického vývoja a celkovej kvality života.
Školská jedáleň pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom a s možnosťou využitia receptúr charakteristických pre príslušnú územnú oblasť, zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín. Výhodou školskej stravy je plnohodnotný teplý pokrm, obed v primeranom čase a prepracovaný jedálny lístok. Okrem toho, školské obedy sú plánované, jedlá sú pestro obmieňané a musia spĺňať prísne hygienické normy.